Dịch vụ công chứng

Văn bản phấp luật

các tiện ích khác

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Tôi là (4):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Tôi là người thừa kế theo .............................. (5) của ông/bà ........................ 

.................................................................................................................................chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân  ....................................................................................... cấp ngày ......./......../.........

         

Tài sản mà tôi được thừa kế là: .......................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.

 

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

           

 

Người từ chối nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các bài liên quan

Tên đăng nhập :

Mật khẩu:

 |  Đăng ký

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết website

 .

Sơ đồ địa điểm

Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú

Logo đối tác