Dịch vụ công chứng

Văn bản phấp luật

các tiện ích khác

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Tôi là (3):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ...............................

.................................................................................................................................chết ngày .........../........../........... theo Giấy chứng tử số ......................................... do Uỷ ban nhân dân  ............................................................................................... cấp ngày ........./............/............. Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà ....................................................................................để lại như sau (8):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Tôi xin cam đoan:

- Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

- Ngoài tôi ra, ông/bà ..................................................................................... không còn người thừa kế nào khác.

 

 

 

Người nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài liên quan

Tên đăng nhập :

Mật khẩu:

 |  Đăng ký

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết website

 .

Sơ đồ địa điểm

Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú

Logo đối tác