Dịch vụ công chứng

Văn bản phấp luật

các tiện ích khác

Nhằm giảm bớt khó khăn và hỗ trợ cho các đối tượng chính sách như hộ nghèo, người cao tuổi, gia đình có công với cách mạng, người cao tuổi, người tàn tật, người già không nơi nương tựa, kể từ 1/12/2011. Văn phòng công chứng Thạnh phú đã ban hành quyết định miễn giảm thù lao công chứng cho các đối tượng trên

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG VĂN PHÒNG VĂN PHÒNG

CÔNG CHỨNG THẠNH PHÚ

(V/v: Miễn/ giảm thù lao công chứng theo yêu cầu cho người nghèo, đối tượng chính sách)

 

TRƯỞNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THẠNH PHÚ

-   Căn cứ Luật Công chứng.

          -  Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 và pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2007;Luật người cao tuổi năm 2009;  Luật người khuyết tật năm 2010; Quyết định số : 09/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011- 2015 và các qui định hiện hành.

          - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Văn phòng Công chứng Thạnh Phú;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thực hiện việc Miễn/giảm lệ phí dịch vụ công chứng theo yêu cầu ( Thù lao công chứng ) đối với người yêu cầu công chứng là:

 - Người nghèo ( Được công nhận hộ nghèo )

           - Người có công với cách mạng

           - Người già cô đơn không nơi nương tựa

           - Người tàn tật không nơi nương tựa

Điều 2: Mức miễn/ giảm từ  30% đến 100% khoản phí dịch vụ công chứng theo yêu cầu ( Thù lao công chứng ). Mức miễn, giảm cụ thể sẽ căn cứ vào từng trường hợp cụ thể và do ông/bà Trưởng Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đề xuất .

Điều 3: Người yêu cầu công chứng thuộc diện được miễn/ giảm cần xuất trình các giấy tờ sau:

       3.1/  Người nghèo ( hộ nghèo ) sẽ xuất trình một trong các giấy tờ như Bản chính hoặc bản sao Sổ hộ nghèo, Thẻ hộ nghèo, Giấy xác nhận thuộc diện nghèo của UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) hoặc cơ quan lao động, thương binh và xã hội, cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nơi người có yêu cầu làm việc hoặc cư trú. Các giấy tờ hợp pháp khác mà dựa vào đó có thể biết được người có tên trong giấy tờ đó là người thuộc diện hộ nghèo (như Thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, Sổ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội của người nghèo...).

      3.2/ Đối với người có công với cách mạng, giấy tờ có thể xuất trình gồm 8 loại: Quyết định công nhận thuộc một trong các đối tượng là người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Giấy xác nhận thuộc diện người có công với cách mạng của cơ quan lao động, thương binh và xã hội hoặc của UBND cấp xã nơi người có yêu cầu cư trú cấp; Giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Giấy chứng nhận bệnh binh; Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, Bằng Tổ quốc ghi công kèm theo giấy tờ xác nhận về mối quan hệ thân nhân (cha, mẹ đẻ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi hoặc không có năng lực hành vi dân sự…) với liệt sĩ (như Sổ hộ khẩu gia đình, Giấy đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh...) hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã; Huân chương, Huy chương hoặc giấy tờ xác nhận khác có ghi nhận họ thuộc diện người có công với cách mạng; Bằng có công với nước, Kỷ niệm chương hoặc giấy chứng nhận bị địch bắt, tù đày; Các loại giấy tờ hợp pháp khác mà dựa vào đó có thể biết được người có tên trong giấy tờ đó là người có công với cách mạng. Trường hợp những người thuộc diện người có công với cách mạng bị thất lạc giấy tờ thì cơ quan lao động, thương binh và xã hội hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

      3.3 / Người già cô đơn không nơi nương tựa có thể xuất trình một trong các giấy tờ sau: Giấy xác nhận là người từ đủ 60 tuổi trở lên sống độc thân hoặc không nơi nương tựa của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc xác nhận của cơ sở Bảo trợ xã hội, Nhà dưỡng lão, tổ chức chính trị - xã hội nơi người đó sinh hoạt; Các giấy tờ hợp pháp khác mà dựa vào đó có thể biết rằng người có tên trong đó là người già cô đơn không nơi nương tựa.    

       3.4/  Người tàn tật không nơi nương tựa sẽ xuất trình một trong các giấy tờ gồm: Giấy xác nhận là người tàn tật không nơi nương tựa của UBND cấp xã nơi người đó cư trú; Giấy xác nhận của cơ sở Bảo trợ xã hội, Hội người tàn tật hoặc của cơ sở trợ giúp người tàn tật khác hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, sinh hoạt; Các giấy tờ hợp pháp khác mà dựa vào đó có thể biết rằng người có tên trong đó là người tàn tật không nơi nương tựa.

Điều 4:Các Ông/ bà Trưởng các bộ phận và cán bộ, nhân viên của Văn phòng Công chứng Thạnh phú chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở Tư Pháp( b/c)

- UBND  huyện, các xã, phường, thị trấn( hỗ trợ)

- Lưu VP.

     TRƯỞNG VĂN PHÒNG

 

                        ( đã ký )

 

Phạm Văn Hùng 

Các bài liên quan

Tên đăng nhập :

Mật khẩu:

 |  Đăng ký

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết website

 .

Sơ đồ địa điểm

Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú

Logo đối tác