Thủ tục công chứng giao dịch khác

 
* Nếu là công dân:

1.       Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);

2.       Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ khác của các bên hoặc của người được ủy quyền đại diện nếu ủy quyền;

3.       Văn bản yêu cầu công chứng giao dịch (theo mẫu);

4.       Các giấy tờ có liên quan đến việc giao dịch (bản chính và bản sao).

* Nếu là pháp nhân:

1.       Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);

2.       Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ khác của các bên hoặc của người được ủy quyền đại diện nếu ủy quyền;

3.       Văn bản yêu cầu công chứng giao dịch (theo mẫu);

4.       Các giấy tờ có liên quan đến việc giao dịch (bản chính và bản sao).

5.       Quyết định thành lập hoặc thỏa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác (bản chính và bản sao);

6.       Quyết định bổ nhiệm hoặc thừa nhận người đứng đầu pháp nhân (đại diện theo pháp luật của pháp nhân) hoặc giấy ủy quyền đại diện của pháp nhân nếu ủy quyền (bản chính và bản sao);

7.       Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ của người đại diện pháp nhân (bản chính và bản sao).

Các bài liên quan