Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu động sản

 
 
* Nếu là công dân:

1.       Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);

2.       Hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ tuỳ thân khác hợp lệ của các bên hoặc của người được uỷ quyền đại diện của các bên nếu uỷ quyền (bản chính và bản sao);

3.       Bản chính Hợp đồng chuyển nhượng (theo mẫu);

4.       Giấy tờ sở hữu tài sản chuyển nhượng (bản chính và bản sao).

* Nếu là pháp nhân :

1.       Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);

2.       Hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ tuỳ thân khác hợp lệ của các bên hoặc của người được uỷ quyền đại diện của các bên nếu uỷ quyền (bản chính và bản sao);

3.       Bản chính Hợp đồng chuyển nhượng (theo mẫu);

4.       Giấy tờ sở hữu tài sản chuyển nhượng (bản chính và bản sao).

5.       Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền, hoặc giấy tờ hợp pháp khác (bản chính và bản sao có chứng thực);

6.       Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu pháp nhân (đại diện theo pháp luật của pháp nhân) hoặc người được uỷ quyền đại diện của pháp nhân nếu uỷ quyền (bản chính và bản sao có chứng thực);

7.       Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ của người đại diện của pháp nhân (bản chính và bản sao);
- Trường hợp chứng nhận văn bản bán đấu giá tài sản được thực hiện theo Nghị định 86/CP ngày 19.12.1996 và Thông tư 399/PLDSRT của Bộ Tư pháp.

- Trường hợp chứng nhận việc chuyển nhượng tài sản đã cầm cố, thế chấp, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng được thực hiện theo Thông tư 03/2001/TTLT-NGNN-BTP-BCA-TCĐC ngày 23.04.2001.

Các bài liên quan