Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản

 

 
* Nếu là công dân:

1.       Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);

2.       Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ của các bên (bản chính và bản sao);

3.       Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh (theo mẫu);

4.       Giấy tờ sở hữu tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh (bản chính và bản sao).

* Nếu là pháp nhân:

1.       Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);

2.       Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ của các bên (bản chính và bản sao);

3.       Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh (theo mẫu);

4.       Giấy tờ sở hữu tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh (bản chính và bản sao).

5.       Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác (bản chính và bản sao);

6.       Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu pháp nhân (đại diện theo pháp luật của pháp nhân) hoặc giấy tờ uỷ quyền đại diện của pháp nhân nếu uỷ quyền (bản chính và bản sao có chứng thực);

7.       Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ của người đại diện pháp nhân (bản chính và bản sao);

8.       Đối với ngân hàng thì người đại diện theo pháp luật của ngân hàng phải có đăng ký chữ ký tại công chứng.

9.       Trường hợp một trong các chủ sở hữu tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh chết thì thủ tục còn có:
- Giấy chứng tử hoặc giấy tờ hợp pháp khác (bản chính và bản sao);

- Tờ khai di sản thừa kế (theo mẫu);

- Tờ thoả thuận của các đồng thừa kế (theo mẫu).

Các bài liên quan