Thủ tục công chứng

1.Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn

1.1 Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:

a) Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;

b) Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

c) Bản sao giấy tờ tuỳ thân;

d) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; Chi tiết
2. Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản 2.1. Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 2.2. Nhiều bất động sản thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau cùng được thế chấp để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ thì việc công chứng hợp đồng thế chấp đó do công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở đặt tại tỉnh............ Chi tiết
Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu); Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ khác (bản chính và bản sao); Văn bản yêu cầu công chứng chữ ký (theo mẫu); Giấy tờ có liên quan đến yêu cầu nếu có (bản chính và bản sao). Chi tiết
Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu); Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) của người lập di chúc, của người được để lại di sản trong di chúc (bản chính và bản sao); Giấy tờ sở hữu tài sản của người lập di chúc muốn để lại (bản chính và bản sao); Bản chính di chúc; Chi tiết
- Quyết định bổ nhiệm hoặc thừa nhận người đứng đầu pháp nhân (đại diện theo pháp luật của pháp nhân) hoặc giấy ủy quyền đại diện của pháp nhân nếu ủy quyền (bản chính và bản sao); - Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ của người đại diện pháp nhân (bản chính và bản sao). Chi tiết
* Nếu là công dân:

1. Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);

2. Hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ tuỳ thân khác hợp lệ của các bên hoặc của người được uỷ quyền đại diện của các bên nếu uỷ quyền (bản chính và bản sao);

3. Bản chính Hợp đồng chuyển nhượng (theo mẫu);

4. Giấy tờ sở hữu tài sản chuyển nhượng (bản chính và bản sao). Chi tiết
- Tờ khai di sản thừa kế (theo mẫu); - Tờ thoả thuận về việc đồng ý chuyển nhượng nhà của các đồng thừa kế (theo mẫu). + Trường hợp công chứng văn bản bán đấu giá tài sản được thực hiện theo Nghị định 86/CP ngày 19.12.1996 và Thông tư 399/PLDSRT của Bộ Tư pháp. + Trường hợp công chứng việc chuyển nhượng tài sản đã cầm cố, thế chấp, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng được thực hiện theo Thông tư 03/2001/TTLT-NHNN-BTP-BCA-TCĐC ngày 23.04.2001. Chi tiết
* Nếu là pháp nhân:

1.Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);

2.Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ của các bên (bản chính và bản sao);

3.Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh (theo mẫu);

4.Giấy tờ sở hữu tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh (bản chính và bản sao). Chi tiết
5.Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác (bản chính và bản sao có chứng thực); 6.Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu pháp nhân (đại diện theo pháp luật của pháp nhân) hoặc giấy uỷ quyền đại diện của pháp nhân nếu uỷ quyền (bản chính và bản sao có chứng thực); Chi tiết
1.Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu); 2.Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác (bản chính và bản sao); 3.Giấy tờ có liên quan đến nội dung uỷ quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); Chi tiết
Trang: 1, 2  »»»