TÀI SẢN GIA ĐÌNH (18/06/11 11:06 am)

 

Công chứng văn bản thỏa thuận tài sản vợ chồng

·        Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng

·        Văn bản cam kết tài sản chung vợ chồng

·        Văn bản cam kết tài sản riêng vợ chồng