DI CHÚC, THỪA KẾ (18/06/11 11:06 am)

 

Công chứng về di chúc, thừa kế theo quy định của Luật Công chứng, bao gồm:

Công chứng di chúc

Nhận giữ di chúc

Công chứng từ chối nhận di sản thừa kế

Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế

Công chứng văn bản phân chia thừa kế

Công chứng văn bản nhận tài sản thừa kế