Dịch vụ công chứng

Văn bản phấp luật

các tiện ích khác

bảng giá

Thực hiện Thông tư liên tịch số : 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngaỳ 19/01/2012 của Bộ Tài Chính và Bộ Tư Pháp ngày 13/3/2012 Trưởng Văn phòng Công Chứng Thạnh phú đã ban hành quyết định số :: 01/ 2012/ QĐ.CCTP về việc công bố và áp dụng mức thu lệ phí công chứng mới theo qui định. Theo đó Kể từ ngày 15/03/2012 Văn phòng sẽ áp dụng mức thu này theo qui định. Chi tiết
Căn cứ Điều 56 và 57 của Luật công chứng và các qui định hiện hành. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp. Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú. Kể từ ngày 07/01/2011, VPCC Thạnh Phú áp dụng phí Thù lao công chứng như sau: Chi tiết
(Áp dụng theo TT liên tịch của BTC – BTP số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008) 1.Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch (xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch) : Chi tiết
Nhằm giảm bớt khó khăn và hỗ trợ cho các đối tượng chính sách như hộ nghèo, người cao tuổi, gia đình có công với cách mạng, người cao tuổi, người tàn tật, người già không nơi nương tựa, kể từ 1/12/2011. Văn phòng công chứng Thạnh phú đã ban hành quyết định miễn giảm thù lao công chứng cho các đối tượng trên Chi tiết
 

Tên đăng nhập :

Mật khẩu:

 |  Đăng ký

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết website

 .

Sơ đồ địa điểm

Văn Phòng Công Chứng Thạnh Phú

Logo đối tác